Denný poriadok

 • 6:35 – otvorenie materskej školy
 • Schádzanie sa detí, hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, priamo i nepriamo navodené, usmernené činnosti), plánovanie a navrhovanie aktivít, individuálne, frontálne, alebo skupinové činnosti a aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh – rozhovory, diskusie a iné
 • Pohybové a relaxačné cvičenia
 • 8:30 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie) I., II., IV. trieda
 • 8:50 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie)  III. trieda
 • Edukačné aktivity – výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, jazykové, matematické a iné (jej edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP).
 • Pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.)
 • 11:30 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie) I., II., IV. trieda
 • 11:50 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie) III. trieda
 •  Odpočinok
 • 14:30 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stolovanie).
 • Hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, jazykové chvíľky, hodnotenie dňa.
 • 16:30 – koniec prevádzky MŠ

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko – psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, a preto ich pedagogicky usmerňujú učiteľky predprimárneho vzdelávania v súlade s dennými cieľmi výchovno – vzdelávacej činnosti.