Informácie o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre Materskú školu Gajary, veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach obce v spojení  s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, („Zákono ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

  • Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Materská škola GAJARY (ďalej aj MŠ).

  • Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel?

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci realizácie činnosti MŠ, za účelom plnenia zákonom uložených povinností a poskytovania služieb deťom navštevujúcim MŠ.

  • Aký je oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom MŠ je plnenie uložených povinností v rámci poskytovania predprimárneho vzdelávania a predškolskej výchovy.

  • Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti MŠ, majú k Vašim osobným údajom prístup zamestnanci MŠ a poverené osoby na spracúvanie osobných údajov.

  • Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho vzťahu s MŠ.  Po ukončení Vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich zo vzťahu s MŠ uchovávame vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.

  • Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na MŠ a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Taktiež máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese: info@msgajary.sk, prípadne písomne na adrese Materskej školy Gajary. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

  • Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

MŠ v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy a ani profilovanie.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese info@msgajary.sk, alebo priamo písomne na adrese Materská škola Gajary, Hlavná 88, 900 61 Gajary.

Znenie zákona č. 18/2018 Z.z. resp. odkaz na jeho aktuálne znenie: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525.