Plán akcií

Názov akcie Mesiac
Turisticko branná vychádzka do blízskeho okolia Október
Púšťanie šarkanov Október
Vystúpenie pre dôchodcov Október
Den dziní Október
Svetový deň výživy – ochutnávka nátierok v spolupráci so ŠJ, výstava výrobkov s ovocia a zeleniny Október
Bábkové predstavenie- interné bábkové divadlo November
Zdravý úsmev – dentálna hygiena November
Mikulášske posedenie December
Vianočná besiedka v MŠ December
Pečenie medovníkov a ozdôb na stromček v MŠ December
Karneval v spoločenskom dome Február
Spoločná hodina s prvou triedou ZŠ Február
Otvorená hodina s prezentáciou interaktívnej tabule Február
Marec mesiac knihy- výstava kníh s predajom Marec
Deň hlasného čítania Marec
Exukurzia do knižnice Marec
Návšteva hasičov v MŠ Apríl
Pracovné dopoludnie- maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov Apríl
Deň matiek v Spoločenskom dome Máj
Deň matiek v MŠ Máj
Týždeň detskej radosti- MDD (požiarnici, psíčkari, policajti ,karneval) Jún
Olympiáda v Malackách Jún
Predplavecký výcvik Jún
Rozlúčka s predškolákmi Jún
Výlet do Bratislavy Jún