Vnútorná smernica na prijímanie detí do materskej školy

Legislatívne východiská:

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je materská škola súčasťou sústavy škôl, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzájomne na seba nadväzujúcich štátnych vzdelávacích programov a program ISCED 0 zabezpečuje predprimárne vzdelávanie.

Pri prijímaní detí do materskej školy riaditeľ vychádza z platnej legislatívy:

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Podmienky prijatia

Deti do materskej školy sa prijímajú na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom počas zápisu. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára dieťaťa.

Riaditeľ školy zverejní na budove školy a inom verejne dostupnom mieste v čase od 1. apríla do 30. apríla podmienky prijímania detí do materskej školy, miesto a termín podania žiadosti.

Deti sa prijímajú k začiatku školského roka ale aj v priebehu roka, ak to dovoľuje kapacita školy.

Prednostne sa prijímajú deti:

 • s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
 • ktoré dovŕšili 5 rok veku
 • od 3 do 6 rokov

Ak sú vytvorené materiálne personálne a potrebné podmienky, môžu byť prijaté i deti:

 • mladšie ako 3 roky
 • so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (mentálne, komunikačné, zmyslové, telesný postih

Do triedy možno prijať najviac 2 deti so špeciálnymi potrebami – maximálny počet detí sa znižuje o 2 deti za každé dieťa.

Riaditeľ materskej školy ďalej: (§ 28 ods. 18 školského zákona)

 1. určuje po prerokovaní so zákonným zástupcom zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace.
 2. rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

 

Ďalšie podmienky prijatia:

 • základy sebaobsluhy
 • dobrý zdravotný stav
 • osvojené hygienické návyky

 

Rozhodnutie:

Riaditeľ materskej školy vydáva rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa. Rozhodnutia v našej materskej škole vydávame k 30. 6. príslušného roka, alebo do 30 dní od podania žiadosti.

Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. (úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

 

Schválené v Gajary, 27.4.2016:

starosta obce Ing. Peter Tydlitát

riaditeľka MŠ, Helena Petrovičová